دوره سنتور

عضویت
در این دوره شما با نواختن ساز زهی کوبه‌ای سنتور آشنا می‌شوید. این ساز کهن در فرهنگ موسیقی شرقی نقش بسزایی داشته و مورخان خاستگاه آن را ایران می‌دانند. نوازندگان توانمند بسیاری نوای سنتور را در موسیقی سنتی ایران جاودانه کرده‌اند. با بهره‌گیری از آموزه‌های این دوره شما می‌توانید به تسلط خوبی بر این ساز کهن دست یابید.