آرتل

دوره هنر مینیاتور

عضویت
آرتل
در این دوره شما با هنر ایرانی مینیاتور آشنا می‌شوید. این هنر کهن که نقاشی‌های ظریف و زیبا را دربرمی‌گیرد، به قرنها قبل و دوران سلجوقیان بازمی‌گردد؛ در آن زمان نقاشی در بطن کتابها جای داشته و داستانهای کهن را به تصویر می‌کشیده است. با بهره‌گیری از آموزه‌های این دوره شما می‌توانید به تسلط خوبی بر هنر ظریف و زیبای مینیاتور دست یابید.
آرتل Loading...